ม.มหิดล มอบเครื่องจดจำ(MEM) ให้แก่นักศึกษาผู้พิการทางสายตาของ ม.ธรรมศาสตร์
January 12, 2018
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “South-South Learning Workshop to Accelerate Progress to End Hunger and Undernutrition”
January 15, 2018

รางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559

siriraj5

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง
มไหสวริยะ
 รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย วาระปี 2559 – 2561

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ด้วยความคิดริเริ่มของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ตระหนักถึงความพากเพียรอุตสาหะของเหล่าคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของคณะฯ ผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจประกอบคุณงามความดี นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำจนประสบความสำเร็จ คณะฯ จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมา

คลิกดูรายนามผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 ทั้งหมดได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/sic/admin/news_files/4059_88_1.pdf

Recent post