โครงการ Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
January 15, 2018
โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor
January 15, 2018

เปิดโครงการ Reduce & Reuse : Plastic Bag คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

reuse3

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการReduce & Reuse : Plastic Bag คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยประกาศงดใช้ถุงพลาสติก ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านนายอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อลดขยะและลดมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ โดยนำถุงพลาสติกที่ดีและสะอาดมาบริจาคในจุดที่คณะวิทยาศาสตร์จัดไว้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการลดใช้ไปสู่การเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างยั่งยืน

Recent post