การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”

ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชันเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย ในงาน “ทางร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์”
January 15, 2018
การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560
January 15, 2018

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”

????????????????????????????????????

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อทบทวนสถานะภาพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยและนานาอารยประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคมไทยและสังคมโลก นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการ ทิศทางในการพัฒนาเด็กเล็ก จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมากมาย ทั้งเรื่องมาตราฐานเด็กเล็กแห่งชาติใหม่ ร่าง พรบ.เด็กปฐมวัยแห่งชาติ งานวิจัยความรู้เรื่องโภชนาการ พัฒนการความปลอดภัย Brain EF วินัยเชิงบวก ระบบพี่เลี้ยงชุมชน ต้นทุนชีวิต และหลักสูตรเด็กปฐมวัยสมเด็จย่า ฯลฯ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Recent post