โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

เปิดโครงการ Reduce & Reuse : Plastic Bag คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 15, 2018
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต
January 15, 2018

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

energy4

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคารและแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้แก่ประชาคมมหิดล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยมหิดลจึง จัดโครงการส่งเสริมการเป็นอาคารคาร์บอนต่ำ เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกการใส่ใจ ต่อสิ่งแวดล้อมของประชาคมมหิดล จากกิจกรรมโครงการ MU Light out ที่ผ่านมา และส่งเสริมให้ส่วนงาน มีการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก อันเกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

Recent post