การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน”
January 15, 2018
“โครงการฝึกปฏิบัติการทำด้วยมือ ซื้อด้วยใจ”
January 15, 2018

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

mb3

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “MB: Towards industry and enterprise commercialization” และการแสดงปาฐกถา ศ.เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 15 เรื่อง “Vitamin E: Non-antioxidant activities” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม ชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ศาลายา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมต่างๆ อาทิ ชุดตรวจธาลัสซีเมียด้วยเทคนิค Melting curve ชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคพยาธิใบไม้ในกระเพาะอาหาร การพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ ไข้สมองอักเสบเจอี และซิกา สารชีวโมเลกุลสำหรับกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้ง เป็นต้น โดยผลงานวิจัยดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำไปพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมได้อย่างยั่งยืน

Recent post