โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor
January 15, 2018
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
January 15, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต

coruption5

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๒ สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้นำเสนอหลักสูตรและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. นายทศพร รัตนมาศทิพย์ กรรมการมูลนิธิฯ

๔. นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ

๕. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ (ผู้ดำเนินรายการ)

Recent post