พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต

โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor
January 15, 2018
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
January 15, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการต่อต้านการทุจริต

coruption5

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๒ สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และแนวทางในการร่วมกันต่อต้านการทุจริต ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้นำเสนอหลักสูตรและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. นายทศพร รัตนมาศทิพย์ กรรมการมูลนิธิฯ

๔. นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิฯ

๕. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ (ผู้ดำเนินรายการ)

Recent post