Natural Disasters Management Training Course
January 15, 2018

พิธีเปิดชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ของอำเภอพุทธมณฑล

water1

31 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด ชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดชมรมฯและให้สัญญาณเปิดกิจกรรมทำความสะอาดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบนสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ (สะพานเขียว) จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของชมรมคนริมน้ำ การสาธิตการทำดินพร้อมปลูกผสมผักตบชวาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน

“ชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ของอำเภอพุทธมณฑล” เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ เพื่อให้สอดคล้องต่อโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ซึ่งเป็นการลดปัญหาน้ำเน่าเสียและการกีดขวางทางระบายน้ำอย่างยั่งยืน

Recent post