การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน”

โครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559
January 15, 2018
การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เนื่องในวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
January 15, 2018

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน”

sh13

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสรุปเป็นชุดความคิดที่สะท้อน “ศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการสร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในวงกว้าง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ปาฐกถานำภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน” นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานจากนักวิชาการภายใต้ หัวข้อ “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โอกาส และความท้าทายอนาคตของภูมิภาคตะวันตกภายใต้ Thailand 4.0 – ศาสตร์พระราชาจะเป็นคำตอบได้อย่างไร?” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ และการอภิปรายจากนักวิชาการในภูมิภาคตะวันตก เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และผลงานที่เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ กับการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา: ปัญญาของแผ่นดิน ผ่านกรณีศึกษา

ภายในงานยังมีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับประเทศ จากนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์อีกด้วย

Recent post