โครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนเอชไอวี หมากสำคัญในการป้องกัน”
January 15, 2018
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2560 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา:ปัญญาของแผ่นดิน”
January 15, 2018

โครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559

????????????????????????????????????

18 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ MU Friends for Staffs ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนางกีรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษากล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

กิจกรรม “โครงการ MU Friends for Staffs” จัดขึ้นเพื่อทบทวนกระบวนการให้คำปรึกษาและกระบวนการส่งต่อ และมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเรื่อง “การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะเร่งด่วน” เพื่อให้เกิดความพร้อม มีแนวทางในการช่วยเหลือ และมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นระบบ โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และทีมงานจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรในการอบรม

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ MU Friends Project ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการให้คำปรึกษา สร้างเครือข่ายในการดูแลนักศึกษา และสร้างความเข้าใจในกระบวนการด้านการดูแลและการส่งต่อนักศึกษาให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ระดับคือ บุคลากร (MU Friends for Staff) ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และระดับนักศึกษา (MU Friends for Friends) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Recent post