การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560
January 15, 2018
Natural Disasters Management Training Course
January 15, 2018

Natural Disasters Management Training Course

couse1

26 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร“Natural Disasters Management” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-26 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 18 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States: OAS)

สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาค

Recent post