การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ”
January 15, 2018
Natural Disasters Management Training Course
January 15, 2018

การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560

ph05

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th International Conference on Public Health and The 1st APACPH Bangkok Region Conference “Towards Achieving Sustainable Development Goals, 2030” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

การประชุมวิชาการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานสถาบันหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภาค การศึกษาและการบริการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่าย สถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขที่เป็นสมาชิก APACPH ในประเทศไทย และสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเตรียมเพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่โมเดลการพัฒนาประเทศไทยรูปแบบใหม่ คือ Thailand 4.0 ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไทยโดยใช้แนวคิดที่ จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เป้าหมายใน การเปลี่ยนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจจากกลไกต่าง ๆ เน้นไปทางการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงได้ถือโอกาสจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post