นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
January 15, 2018
เสวนา Science Café : ตอน Ex-Olympiad เส้นทางศิษย์เก่าโอลิมปิก
January 15, 2018

ม.มหิดล จัดงานสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

????????????????????????????????????

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดการสัมมนา“โครงการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการนำหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อสร้างกลไกในการลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยของเสียและมลพิษให้น้อยลงรวมไปถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ นโยบายการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ แผนการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลักษณะสินค้า รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมมลพิษ และในช่วงบ่ายเป็นการทำความเข้าใจในเรื่องระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวเยาวพา มังคละ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

Recent post