Natural Disasters Management Training Course
January 15, 2018
พิธีเปิดชมรมคนริมน้ำ: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ของอำเภอพุทธมณฑล
January 16, 2018

Natural Disasters Management Training Course

13

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ Science Project Exhibition ครั้งที่ 18 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยงานจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

งานนิทรรศการ Science Project Exhibition เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาที่ผลงานได้รับการคัดเลือก การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ถือเป็นเวทีแรกที่นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศีกษาต่างสาขาวิชา และคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา และผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง รวมทั้งได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาต่อไป

Recent post