มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาหัวข้อ “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ม.มหิดล บรรยายการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้แก่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ
March 11, 2020
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง National Institute of Health (NIH) Grant Application and Administration
March 12, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาหัวข้อ “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

001

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” จากนั้น เป็นการเสวนาโดย คุณวิสุทธิ์ แก้วทอง ผู้จัดการมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารในเทศ SGS (Thailand) Limited คุณฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ Chief Information Security Office and Chief Data Officer True Digital Group และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การจัดเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรของส่วนงาน และผู้ที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคณะหรือหน่วยงาน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และตื่นตัวใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

Recent post