การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 38/2563 (Council Visit) ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
March 20, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล นำระบบการประชุมออนไลน์สนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
March 25, 2020

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

1

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมเสนอทิศทางการผลักดันกลยุทธ์ด้วย Flagship Project ต่อคณะกรรมพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post