กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง National Institute of Health (NIH) Grant Application and Administration

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาหัวข้อ “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
March 11, 2020
MUIC and Siriraj Launch Cultural Walking Tour in Bangkok Noi Community
March 13, 2020

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง National Institute of Health (NIH) Grant Application and Administration

nih14

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง National Institute of Health (NIH) Grant Application and Administration เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอรับทุน National Institute of Health (NIH) ให้ประสบความสำเร็จ และแนะนำแนวปฎิบัติการสมัครขอรับทุนและการบริหารโครงการหลังได้รับทุน NIH นั้น ณ ห้องประชุมทวีวัฒนา โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายเรื่อง “เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับทุน NIH ให้ประสบความสำเร็จ” โดย ดร.เจตสุมน ประจำศรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ รองศาสตราจารย์ Assoc. Prof. Dr.Thomas Ebanan Guadamuz คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากนั้น เป็นการบรรยายแนวปฎิบัติการสมัครขอรับทุนและการบริหารโครงการหลังได้รับทุน NIH โดยนางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย ต่อด้วยการทำ Workshop

Recent post