คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Open House Faculty of Tropical Medicine” แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)ครั้งที่ 1/2563
March 6, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
March 9, 2020

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Open House Faculty of Tropical Medicine” แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

F1496E40-5263-44B1-A75F-251841E7394D

วันที่ 6 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร. แพทย์หญิงวิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Open House Faculty of Tropical Medicine” โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Open House Faculty of Tropical Medicine มีการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน แนะนำภาควิชา และห้องปฏิบัติการด้านวิจัย อาทิ ห้องปฏิบัติการและห้องทดลองของภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี โดยมีคณาจารย์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมูโนโลยี, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน [Doctor of Philosophy in Tropical Medicine; Ph.D.(Trop.Med.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน [Master of Science in Tropical Medicine; M.Sc.(Trop.Med.)] รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน [Master of Science (School Health)] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ {Master of Science in Biomedical and Heath Informatics; [M.Sc.(B.H.I.)]} ซึ่งหลักสูตรนี้มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เป็นหลักสูตรแรกในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงสารนาถ ล้อพูลศรีนิยม หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน และประธานหลักสูตร ในช่วงท้ายมีกิจกรรมถาม-ตอบ (Q&A) จากนักศึกษาและศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post