คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2563
March 10, 2020
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 11, 2020

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

line_118799038563274-1024x576

วันที่ 10 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

ผลสำเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจของส่วนงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
1. นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักเรียน 40% เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Western Association of Schools and Colleges, WASC เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 ปี (พ.ศ. 2561-2567)
3. โรงเรียนมีอาคารเรียนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในสังคมไทยด้านคุณภาพ โดยสังเกตได้จากจำนวนผู้สมัครสอบเข้าเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี
5. โรงเรียนมีความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติ

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12)
1. ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ เช่น แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ โครงการเพชรยอดมงกุฏ เป็นต้น
2. การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม โดยพัฒนาห้องเรียน ห้องประกอบการ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น
4. การเพิ่มวิชาที่ทันยุคสมัย

Recent post