มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ SPACE- F FOODTECH ACCELERATOR DEMO DAY”
March 5, 2020
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Open House Faculty of Tropical Medicine” แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)ครั้งที่ 1/2563

FFBF82B0-EBE2-4693-81BD-B1889C1A0D15

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2563 (Yothi Medical Innovation District: YMID) ณ ห้องประชุม พินทุโยธิน ชั้น 2 อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

การประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมในฐานะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมประชุม อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการจากสถาบันทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในย่านโยธี ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา องค์การเภสัชกรรม รวมทั้ง หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ กระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำเสนอบทบาทและแนวทางการสนับสนุนงานนวัตกรรมการแพทย์ไทย ความคืบหน้าโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี การจัดตั้ง Join IRB ความคืบหน้าความร่วมมือศูนย์จีโนมทางการแพทย์ และบริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด การดำเนินงานด้าน Sandbok แผนการดำเนินงานปี 2563 การจัดทำเว็บไซต์ www.ymid.or.th และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านกายภาพและการสัญจรภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี รวมทั้ง พิจารณาเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมภายใน YMID

Recent post