คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร Open House Faculty of Tropical Medicine” แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 6, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2563
March 10, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ph-5

วันที่ 6 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริง ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา (การฝึกภาคสนาม) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เป้าหมายนโยบาย และแนวคิดของการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีความรู้เท่าทัน มีทักษะในการตัดสินใจ และมีแนวทางในการป้องกันตนเองได้ มีการสื่อสารที่ถูกต้อง ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเรียนการสอนผ่าน Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริง เป็นการปรับรูปแบบการสื่อสารการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้ารับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 100 คน

ติดตามชมคลิปวีดีโอ YouTube :>> ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง

Recent post