มหาวิทยาลัยมหิดล นำระบบการประชุมออนไลน์สนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563
March 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล นำระบบการประชุมออนไลน์สนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

231701

วันที่ 25 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco webex โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิด เป็นประธานการประชุม

ในโอกาสนี้ ได้มีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Online Voting System เพื่อให้คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดลเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นครั้งแรกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาย

Recent post