มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ในที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญครั้งที่ 3/2563
March 4, 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จับมือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา-บุคลากร สู่การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ
March 5, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

220404

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนาม และนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม โนโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมงาน ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

คณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดให้จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินงานด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด โดยมีแผนจะจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด ภายในปี 2563 โดยได้เล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่สามารถพัฒนาด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดในการเกษตรไทย

Recent post