มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “มหิดลทยากร” และ “รางวัลคนดีศรีมหิดล” เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
March 2, 2020
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4
March 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “มหิดลทยากร” และ “รางวัลคนดีศรีมหิดล” เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

001_1024x683

วันที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล “มหิดลทยากร” “รางวัลคนดีศรีมหิดล” “ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ” “รางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์” และ “รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562” เนื่องในโอกาสครบรอบ “51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร”
1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์
3. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
5. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตกุล
7. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย
9. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ฅ
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล”
1. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรรณี ปิติสุทธิธรรม ประเภทอาจารย์
2. นางสาวจุฬาพร ประสังสิต ประเภทบุคลากร
3. นายปวินท์ ถีระวงษ์ ประเภทนักศึกษา

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงานเข้ารับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัล ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างจากสภาคณาจารย์ ประจำปี 2562

Recent post