พิธีลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
March 18, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 38/2563 (Council Visit) ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี
March 20, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างและเพิ่มศักยภาพผลงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

block09

วันที่ 19 มีนาคม 2563    ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด “การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการสร้างและเพิ่มศักยภาพผลงานด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”  หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  กล่าวถึงหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  ร่างประกาศการจัดสรรเงินทุนแบบ  Block Grant  ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Path) ประกาศอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและระดมความคิดเห็น จากนั้นเป็นการสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา  ณ  ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  ชั้น 1  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมครั้งนี้ จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลัง 5 ปี  เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดสรรเงินทุนในลักษณะ Block Grant   ซึ่งอนุญาตให้นักวิจัยได้หลากหลายหมวด รวมทั้งการจัดการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย และแนวทางการแก้ปัญหาในการดําเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Recent post