มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
March 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
March 5, 2020

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ในที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญครั้งที่ 3/2563

policy01

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญครั้งที่ 3/2563 โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงหน้าที่และบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดล สภาวการณ์และบริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน และเป็น University of Choice ในระดับภูมิภาค สร้างบัณฑิตให้เป็น Global Citizen และ Global Talents และผลงานที่ได้ตีพิมพ์และการอ้างอิง มหาวิทยาลัยมหิดลและคู่เทียบ ในปี 2557-2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มหาวิทยาลัยมหิดลกับหลักธรรมาภิบาล การมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) รวมถึงงานวิจัยคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Recent post