มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ “สภากาแฟ” จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563
March 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาหัวข้อ “ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
March 11, 2020

ม.มหิดล บรรยายการพัฒนาคุณภาพองค์กรให้แก่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ

S__35864937

วันที่ 11 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ช่วงที่ 2 ให้แก่สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ กองทัพเรือ โดยมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

Recent post