มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “Understand EdPEx in 3 hours” (English Version)
March 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID)ครั้งที่ 1/2563
March 6, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ SPACE- F FOODTECH ACCELERATOR DEMO DAY”

line_74772072391196-768x1024

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมและกล่าวปิดในงาน “ SPACE- F FOODTECH ACCELERATOR DEMO DAY” โดยมี ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งใน Co-Founder ของโครงการ “SPACE-F” มหาวิทยาลัยยินดีที่ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ และยินดีสนับสนุนโครงการ “SPACE-F” ให้มีการขยายความร่วมมือจากที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มไว้ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกับโครงการ Start up ในระบบนิเวศน์นวัตกรรม (Ecosystem) ยิ่งขึ้น”
สำหรับ “SPACE-F” เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตให้กับ Start up ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness), โปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins), กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ (Smart Manufacturing), บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (Packaging Solution), ส่วนผสมและอาหารใหม่ (Novel Food and Ingredients), วัสดุชีวภาพและสารเคมี (Biomaterial and Chemical), เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant Tech), การตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety and Quality) และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร (Smart Food Services) เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้กับ Start up โดยผู้ก่อตั้งโครงการจะไม่ถือหุ้นใดๆ ทำให้ Start up สามารถครอบครองแนวคิดและผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์

Recent post