มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “Understand EdPEx in 3 hours” (English Version)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จับมือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา-บุคลากร สู่การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ
March 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “ SPACE- F FOODTECH ACCELERATOR DEMO DAY”
March 5, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “Understand EdPEx in 3 hours” (English Version)

001

วันที่ 5 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ “Understand EdPEx in 3 hours” (English Version) โดยได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต (EdPEx Assessor – Office of the Higher Education Commission, PMQA Assessor – Office of the Public-Sector Development Commission and TQA Lead Assessor – Office of Thailand Quality Award) เป็นผู้บรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องมหาสวัสดี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post