มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
March 9, 2020
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 36/2563 (Council Visit) ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 10, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนชาวไทยร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2563

001

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานอำนวยการโครงการฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ และรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานดำเนินงานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนิน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วยการจัดสร้างพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก ๖๕ นิ้ว และหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและคนไทยทุกคนร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปและหอพระเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

Recent post