รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Graduate Studies : Ethics Issues & Regulation”

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) เรื่อง National Institute of Health (NIH) Grant Application and Administration
March 12, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาหน้ากากอนามัยจากผ้านาโนกันไรฝุ่นศิริราช (WIN-Masks: Washable Innovative Nano-Masks) ป้องกัน COVID-19 และ PM 2.5 ได้
March 17, 2020

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Graduate Studies : Ethics Issues & Regulation”

1584245860526_copy_1024x682

วันที่ 15 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Graduate Studies : Ethics Issues & Regulation” โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอน รายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID 521 Research Ethics) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post