มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลด้านการศึกษา ครั้งที่ 2

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 4
March 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
March 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลด้านการศึกษา ครั้งที่ 2

edu02

วันที่ 2 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลด้านการศึกษาครั้งที่ 2 เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยมี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในโครงการ ซึ่ง งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post