โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 11

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
January 11, 2018
งานประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล “เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
January 11, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 11

person4

25 กรกฎาคม 2560 ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนี้ นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2 สถาบันได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อีกทั้ง เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย

Recent post