โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
December 28, 2017
“มหิดล” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐาน “สี” เปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน”
December 28, 2017

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2

????????????????????????????????????

Image_1befd7c

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2 (Effective English Communication Skills Development #2) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีมีความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และนำภาษาอังกฤษมาใช้เพื่อการพัฒนาการทำงาน ถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาที่ 2 และ 3 ตาม 8 บทบาทสำคัญในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลในยุค Thailand 4.0 โดยจัดอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post