ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
January 10, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
January 10, 2018

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

exhibition04

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยของครูและนักเรียน กลุ่ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนงานต่าง ๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถาบันโภชนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ (โรงเรียนทันตแพทย์นานาชาติ) และวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หลักสูตรการศึกษา ในงานดังกล่าวด้วย

Recent post