มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “Mahidol 361 องศา” ปี 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
January 10, 2018
ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามมติ ครม.
January 10, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “Mahidol 361 องศา” ปี 2560

photo1

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณดาว วาสิกศิริ , คุณขจร พีรกิจ , คุณณภัชป์ รัตนศักดิ์ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้าร่วมคัดเลือก ภาพถ่ายที่มีผู้ส่งเข้ามาประกวด จำนวน 44 ราย ใน หัวข้อ “Mahidol 361 องศา” ผลการตัดสิน มีผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายเจริญพร จุลชู ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายนพพร ฉิมสาคร ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลชมเชย (2 รางวัล)

1. นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

2. นางสาวกัญญารัตน์ ศิริศรีษรชัย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

Recent post