งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

“มหิดล” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐาน “สี” เปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน”
December 28, 2017
Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือเจริญโภคภัณฑ์
December 28, 2017

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

orientation1

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ได้ย้ำกับนักศึกษาใหม่ว่า “ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ บางสิ่งถูกทดแทนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาพึงกระทำคือการ ปรับตัว และการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอด และอีกประการที่สำคัญคือ นักศึกษาจะต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการแยกแยะข้อมูล และทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อจบการศึกษาออกไป นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องไม่ใช่แค่มีใบประกาศเพื่อบ่งบอกว่าจบการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องจบออกไปอย่างมีคุณภาพ เพื่อไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป”

Recent post