“มหิดล” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐาน “สี” เปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน”

โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ #2
December 28, 2017
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
December 28, 2017

“มหิดล” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐาน “สี” เปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน”

????????????????????????????????????

colour5

9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัว “โครงการสร้างสรรค์สารานุกรม ตารางสีอาเซียน” ยิ่งใหญ่ สร้างมาตรฐานสี เพิ่มศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการทำตลาดอาเซียน ระดมนักวิชาการและนักธุรกิจดังจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องสีแก่นักออกแบบกว่า 100 คน โดยเฉพาะ พร้อมเปิดแอพพลิเคชั่นบนมือถือต่อยอดคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และประธานในพิธีกล่าวในงานเปิดโครงการ ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ พร้อมทั้ง 
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 อดีต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร. ธนิต ชังถาวร อดีตผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
 และดร.ชนกพร. พัวพัฒนกุล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า “โครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีมาตรฐานเดียวกันสำหรับการใช้สีในงานออกแบบ สร้างศักยภาพ ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และทำให้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์ของประชาคมอาเซียน สามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเข้าใจตรงกัน ที่สำคัญยังสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกที่มีความคิดจะใช้สีอาเซียนให้เกิดความสำคัญเชิงธุรกิจขึ้นมาเป็นรูปธรรม”

สำหรับการจัดงานในวันนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องของสีเป็นสำคัญ โดยจะช่วยให้นักออกแบบได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ“สีอาเซียน เข้าใจความต่าง สร้างโอกาส” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้บริหารจากภาคเอกชน ที่นำความรู้ ประสบการณ์การใช้สีมาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสีโดยเฉพาะ รวมทั้งได้นำ “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม” จาก 10 ประเทศกลุ่มอาเซียนที่นำ “สี” มาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากมาจัดแสดงในงานด้วย

Recent post