คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

ม.มหิดล ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
January 10, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “Mahidol 361 องศา” ปี 2560
January 10, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

expo2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิลด์บอลลูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา : วิจัยและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบใบรับรองในโครงการจัดทำกระบวนการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีในรูปแบบ Certification โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2677-2588 สำหรับขอบข่าย ห้องปฏิบัติการ “อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรสโกปี” รับมอบใบรับรองโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post