หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)

ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย
December 27, 2017
กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560
December 28, 2017

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting)

aunilo12

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th AUNILO Meeting) ซึ่ง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในนามประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Digital Economy: Challenges and Opportunities for Academic Libraries”และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training for the Trainers Workshop เรื่อง “Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform” โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Digital Economy : Challenges and Opportunities for Universities and Libraries”

Recent post