นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560

ม.มหิดล แถลงข่าว “วัคซีนไข้เลือดออก : จุดเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อการป้องกันแบบองค์รวม”
January 3, 2018
MUPY welcomed exchange students from Vietnam National University, Hanoi
January 4, 2018

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560

orientation5

22 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป หลังจากนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป” เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(MUGE) ปีการศึกษา 2560 โดยทิ้งท้ายที่สำคัญว่า “ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ดีใจที่ทุกท่านผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้นักศึกษาใหม่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องเรียนรู้จากสถานที่แห่งนี้ให้มากที่สุดความหมายของชีวิตกำลังจะก่อตัวขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ว่าท่านจะใช้ระยะเวลาศึกษานานถึง 4-6 ปี ก็ตาม ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาและใฝ่เรียนรู้ให้สำเร็จจะได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์” ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post