งานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17

ประธาน ทคบร.- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
January 4, 2018
Courtesy Call of Tianjin University (ACNET-Eng Tech)
January 4, 2018

งานประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17

thai3

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม และอภิปรายในหัวข้อ “Paradagim Shift in Biomedical Research: Enhancing Economic Viabilities for Thailand 4.0” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล

การประชุมฯ ครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิจัย สถาบันที่ทำการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยภาครัฐ เช่น กระทรวง สาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเลิศในการศึกษาวิจัยาทางคลินิก ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์การใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” การวิจัยทางคลินิกเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าสำหรับอุตสาหกรรมยาที่สำคัญและมีศักยภาพสูงสุดของประเทศในการที่จะเติมเต็มนวัตกรรมการวิจัยยาสำหรับประเทศ ThaiTECT โดยความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมวิชาการ ThaiTECT Annual Meeting ครั้งที่ 17 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Recent post