ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 27, 2017
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐
December 27, 2017

ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560

momday09

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะรองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นประธานการแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่ดี – บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล – วันแม่”ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ดี – บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกในรอบแรก จากนั้นจะมีการออกไปเยี่ยมสำรวจดูสภาพความเป็นจริง และสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนได้ข้อมูลตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ จึงพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล

ผู้ได้รับคัดเลือก “แม่ดี – บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” จะเข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในงานมีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกกล่อมลูกของไทยเชื้อสายจีน และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิทรรศการวิชาการ บริการทันตกรรม วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะนำการออกกำลังกาย วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน แนะนำโภชนาการ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี ฝึกหายใจคลายกังวล นวดแผนไทยประยุกต์ แจกทรายอะเบท (เจาะเลือด งดอาหาร – น้ำ หลัง ๒๑.๐๐ น.)

Recent post