เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

ม.มหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามมติ ครม.
January 10, 2018

เผยผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

1) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.1 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร ศรีเปารยะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 2 ราย ได้แก่

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการวิจัย เรื่อง “การแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียชนิดต้านยาอาร์ทิมิซินิน: การสังเกต ด้านระบาดวิทยาชีวโมเลกุล”

2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คิม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการวิจัย เรื่อง “การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง”

3) รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ” ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

Recent post