Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
December 28, 2017
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
December 28, 2017

Mahidol EcoLab หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

ecolab

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Mahidol EcoLab) และผู้ช่วยนักวิจัยจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประชุมหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตและการบริโภคอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายเมืองนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน กับ คุณจีระณี จันทร์รุ่งอุทัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้คือการนำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัย ภายใต้ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนเมืองนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วยังได้นำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัย เรื่อง “ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อาหารเพื่อการบริโภคและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนในสหราชอาณาจักรและในประเทศไทย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University โดยในการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นไปได้ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัย การสนับสนุนทางด้านข้อมูลและเงินทุนวิจัย เป็นต้น

Recent post