กิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

แสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
December 28, 2017
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University และการจัดงานสัมมนาพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 3, 2018

กิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

????????????????????????????????????

chula02

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 523 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด ในปี 2557 – 2558

– ฐานข้อมูล WOS ได้แก่ รศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ รศ.นพ.วิปร วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.ดร.ชุติมา คูหากาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– ฐานข้อมูล SCOPUS ได้แก่ ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ.ดร.ดรุณี สู้รักรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ และ ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ คณะวิทยาศาสตร์

2. รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดจากฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี 2553 – 2557 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข คณะเภสัชศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและอาหาร ได้แก่ ผศ.ดร.โสรยา จาตุรงคกุล สาขาเศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการทางธุรกิจ ได้แก่ รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี วิทยาลัยการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ และ ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. รางวัลผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Recent post