นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”

การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University และการจัดงานสัมมนาพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 3, 2018
งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
January 3, 2018

นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”

mu-walk5

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทในกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer” โดยเน้นย้ำว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความเป็น จิตอาสา รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น” ทั้งนี้โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายณภัทร มังคราช นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมและนำกล่าวคำปฎิญาณตน นักศึกษาใหม่กล่าวคำปฎิญาณตน ในการทำความดี การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น การลด ละ เลิกสิ่งเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จากนั้นเป็นกิจกรรมนำเข้าสู่กิจกรรมจิตอาสา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามฐานกิจกรรม โดยพี่กลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสรุปสิ่งที่ได้จากกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ คลิปวีดีโอแชร์ผ่านทาง Facebook ของตนเอง public และ #Mahidol Volunteer ณ ลานราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post