การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University และการจัดงานสัมมนาพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
December 28, 2017
นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”
January 3, 2018

การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ Liverpool John Moores University และการจัดงานสัมมนาพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU-LJMU1

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมเพื่อลงนามในสัญญาความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส (Liverpool John Moores University) ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ Prof. Dr. Jin Wang รองคณบดีฝ่ายวิจัยและทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Visit Prof. Dr. Ranjna Jindal ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เกี่ยวข้องจากคณะและภาควิชาต่างๆ

โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นหลักสูตรแรกที่จะเข้าร่วมและเปิดตัวหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส ในปีการศึกษา 2561 ภายใต้ความร่วมมือด้านงานวิจัยของโครงการ “REliability and Safety Engineering and Technology for large maritime engineering systems (RESET)” ที่ได้รับทุนจากสหภาพยุโรปตั้งแต่ ปี 2560 จนถึง ปี 2564 สำหรับนักศึกษาภายใต้หลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา จะทำการศึกษาวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1.5 ปี

หลังจากนั้นจะต้องทำการศึกษาวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส ในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ ก็จะได้รับปริญญาเอกจากทั้งสองมหาวิทยาลัย หลังจากการประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก 2 ปริญญา ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ ”A Risk-Based Approach in Design and Operation of Large Maritime Engineering Systems under Uncertainties” ซึ่งทำการบรรยายโดย Prof. Jin Wang โดยมีนักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานสัมนนานี้

Recent post