พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐

ม.มหิดล เผยผู้ได้รับรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560
December 27, 2017
ต้อนรับผู้แทน Technical And Further Education (TAFE) ประเทศออสเตรเลีย
December 27, 2017

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน และประทานรางวัลงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๖๐

momday4

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหิดล – วันแม่” ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ต่อเนื่องมาทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ ๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ในงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา

สำหรับกิจกรรม “มหิดล – วันแม่” ในปีนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือก “แม่ดี-บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ ๑๐๐ ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” รวมจำนวน ๒๑ ราย และผู้ชนะการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาคในระดับนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๑๖ ราย เข้ารับประทานรางวัล จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุนอกจากนี้มีการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ การแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกกล่อมลูกของไทยเชื้อสายจีน และของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิทรรศการวิชาการ บริการ ทันตกรรม วัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แนะนำการออกกำลังกาย วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคเบาหวาน แนะนำโภชนาการ สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ปรึกษาโรคสตรี ฝึกหายใจคลายกังวล นวดแผนไทยประยุกต์ แจกทรายอะเบท

Recent post