อธิการบดีร่วมการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
January 10, 2018
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
January 11, 2018

ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค รอบชิงชนะเลิศ จากนั้น อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางคศิลป์ไทย และ อาจารย์ดวงเดือน หลงสวาสดิ์ ศิษย์เก่าสาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ เรื่อง การประกวดเพลงกล่อมลูกในมหาวิทยาลัยมหิดล “เพลงกล่อมลูก : จากงานวิจัยสู่เวทีประกวด” ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง“การตัดสินเพลงกล่อมลูกสี่ภาค” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิราภรณ์ วรรณดี นายวีระพงศ์ มีสถาน นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร และ นางศิริพร โกสุม

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค ขึ้นเป็นปีที่ ๓๐ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเพลงกล่อมลูก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะการดำรงชีวิตของชุมชนและมีคุณค่า สมควรได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู โดยเริ่มจัดการประกวดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้จัดประกวดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในงาน “มหิดล – วันแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

การประกวดเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในช่วงบ่าย ซึ่งในปีนี้เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๓๓ คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๓๗ คน ซึ่งผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นันท์นภัส สมสนุก จาก โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.พรสวรรค์ ขันธสีมา จาก โรงเรียนพร้าวพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ จาก โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. อวัศยา ฉัตรเงิน จาก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคอีสาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สมฤทัย ทวีเลิศ จาก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อารีรัตน์ อินทฤทธิ์ จาก โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ณัฐริกา เคลื่อนทอง จาก โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.การดา เพชรจำรัส จาก โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง

ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ธีรดา คำรังษี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ชิดชนก มณีวรรณ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ลวัศย์สร พลายสวาท จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุดารัตน์ ทิพย์พิมพ์วงศ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ภาคอีสาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พันธิวา สนิทนิตย์ จาก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายจิรพงศ์ สีทองดี จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จังหวัดขอบแก่น ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา หนูประกอบ จาก คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นาย เฉลิมรัฐ จุลโลบล จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้เข้ารับรางวัลในงาน “มหิดล – วันแม่” ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และในงานจะมีให้บริการตรวจสุขภาพ และทำฟันฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

Recent post