ม.มหิดล เผยผลประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก รอบชิงชนะเลิศ
January 11, 2018
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Norvic International Hospital, BL Conglomerate Group
January 11, 2018

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

????????????????????????????????????

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นี้ เกิดขึ้นจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้ดำเนินงานแผนงานวิจัยร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง “การขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” และหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย-กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าต่าง ๆ ทั้งนี้ องค์ความรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงกับรูปแบบและกระบวนการพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการวิจัย “พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาษาโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออำนวยการดำเนินงานวิชาการและงานวิจัยอันจะเกิดขึ้นกับสถาบันทั้ง 3 ฝ่าย และเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการอันเป็นความรู้ใหม่ระหว่างทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป

Recent post